obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě finefish.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Fine Meat s.r.o., IČ 01847571. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).


OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Při vytvoření objednávky je zákazník zpraven o konečné ceně za položku, pokud je takto zadaná, nebo za cenu měrné jednotky produktu (cena za 1kg). Protože konečnou cenu je možné stanovit až po zpracování objednávky (např. zvážení celé ryby apod.), bude tato uvedena na dokladu, který je vždy nedílnou součástí dodaného zboží.
 6. Uvedená cena za měrnou jednotku v objednávce je platná a rozhodná pro vypracování dokladů objednávky.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 8. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu finefish.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 9. Pokud je uskutečněno více objednávek od jednoho kupujího během jednoho dne, jsou tyto objednávky sloučeny do jedné objednávky. Případné dárky a poštovné zdarma se vztahují k této jedné sloučené objednávce a ne k více samostatným objednávkám.
 10. Pro objednávky do zahraničí neplatí doprava zdarma.


ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


PLATEBNÍ PODMÍNKY, EXPEDIČNÍ LHŮTY A PŘEPRAVNÉ

 1. Zboží je expedováno obvykle den následující po přijetí objednávky. Dodací lhůta je sdělena zákazníkovi při konkretizaci objednávky. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo emailem.
 2. Praha a okolí do 50km platí doprava zdarma, při splnění podmínky minimální ceny objednávky nad 2000 Kč. Větší vzdálenosti nebo objednávky pod hranici 2000 Kč budou řešeny individuálně, tedy zákazník bude kontaktován telefonicky nebo emailem.
 3. Minimální nákup je:
  a. celá ryba
  b. 2 filety z daného druhu ryby
 4. Pro doručované objednávky je balné 99 Kč.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


REKLAMACE

 1. Podepsáním dodacího listu odběratel potvrzuje, že zboží zkontroloval a že jej převzal mechanicky nepoškozené.
 2. Případné reklamace budou vyřízeny s "Reklamačním řádem" internetového obchodu finefish.cz a právním řádem platným v ČR.
 3. "Reklamační řád" internetového obchodu finefish.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník souhlasí s tím, že od kupní smlouvy, která je uzavřená na základě těchto Obchodních podmínek, je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud mu nebylo dodáno objednané zboží ani do 3 dnů po lhůtě dodání.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

 1. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 2. Zboží se již nedodává
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny finefish.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Odběratel je povinen si při převzetí zboží prohlédnout, zda nemá zjevné vady. Při zjištění vad je odběratel povinen tyto ihned při převzetí dodavateli oznámit, to znamená vady označit a popsat do dodacího listu a zboží vrátit zpět řidiči dodavatele, který vrácení reklamovaného a existenci vad potvrdí svým podpisem. 
  Za zjevné vady se považuje: 
  a. rozmražené, nekvalitní zboží
  b. scházející množství oproti dodacímu listu
  c. dodání jiného než objednaného zboží nebo
  d. mechanické poškození zboží při přepravě.
  Ostatní vady je odběratel povinen reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době zboží.
 2. Oznámení vady potravinářského zboží je odběratel povinen nejpozději den následující po dodání, jinak právo na uplatnění reklamace zaniká.
 3. Při reklamaci je odběratel povinen uvést:
  a. Číslo dokladu
  b. Druh reklamovaného zboží
  c. Množství reklamovaného zboží
  d. Důvod reklamace
  e. Datum dodání reklamovaného zboží
 4. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.
 5. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě způsobené nevhodným obalem je odpovědný odběratel.
 6. Dodavatel neodpovídá za vady:
  a. pokud vadu zboží odběratel způsobil sám nevhodným skladováním či použitím
  b. pokud odběratel před převzetím zboží o vadě zboží věděl
  c. pokud reklamace odběratele odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o rychle se kazící věc
  d. pokud právě pro tyto vady byla poskytnuta sleva zboží
  e. vzniklé v záruční době v důsledku nesprávného použití nebo po uplynutí doby životnosti
  f. způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti
 7. Dodavatel vyřídí reklamaci do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem