Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY FINEFISH.CZ

AUTORSKÁ PRÁVA

1. Všechen publikovaný a zveřejněný obsah, zdrojové kódy a data v databázích serveru finefish.cz jsou chráněny autorským právem. Žádná část stránek finefish.cz nesmí být kopírována nebo přetištěna bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru, pokud není v takových pravidlech a podmínkách uvedeno jinak.

Provozovatelem serveru finefish.cz je

Fine Meat s.r.o.

Školská 689/20

161 00 Praha
IČ: 01847571
DIČ: CZ01847571

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1.1 Kupující bere na vědomí, že dodavatel je správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon na ochranu osobních údajů") a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR"), který zpracovává osobní údaje kupujícího, pokud je fyzickou osobou za účelem vyřízení objednávky kupujícího, uzavření a plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít ani jí dodavatelem plnit.

 
1.2 Dodavatel zpracovává osobní údaje v kategoriích osobních údajů adresní a identifikační údaje, a to konkrétně jméno a příjmení kupujícího, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště, adresa sídla kupujícího podnikatele, telefonní číslo a adresa elektronické pošty (dále jen "osobní údaje").
 
1.3 Osobní údaje jsou dodavatelem zpracovávány po dobu vyřízení plnění kupní smlouvy a uplatňování nároků z kupní smlouvy, tedy nejméně po dobu trvání promlčecích lhůt k takovým nárokům a dále po dobu, po kterou je dodavatel povinen dle platných právních předpisů osobní údaje evidovat pro účely řádného vedení účetní a daňové evidence. Prostředky zpracování osobních údajů jsou automatizované v případě jejich elektronického zpracování a manuální v případě jejich listinného zpracování.
 
1.4 Dodavatel se zavazuje, že osobní údaje neposkytne žádné třetí osobě. Osobní údaje však pro dodavatele mohou zpracovávat i další zpracovatelé, a to poskytovatelé přepravních služeb za účelem dodání zboží a poskytovatelé software, ve kterém jsou osobní údaje uloženy a zpracovávány.
 
1.5 Dodavatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou uchovávány ani uloženy mimo země EU/EHS.
 
1.6 Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a dále že jejich poskytnutím dodavateli neporuší žádnou povinnost stanovenou právními předpisy. Kupující se zavazuje vyrozumět dodavatele o změně svých osobních údajů, a to bezodkladně poté, kdy taková změna nastala.
 
1.7 Dodavatel se zavazuje, že po dobu, kdy bude zpracovávat osobní údaje, bude z jeho strany zajištěno technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a budou přijata taková opatření, aby v této době nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření budou patřit zejména: zavedení pravidel pro práci s osobními údaji, nakládání s osobními údaji pouze určenými oprávněnými pracovníky dodavatele, zajištění technických prostředků s uloženými osobními údaji proti přístupu neoprávněných osob (osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány v elektronickém systému, který bude zajištěn přístupovými hesly), zabezpečený přenos osobních údajů, závazek mlčenlivosti všech osob, které se přímo nebo nepřímo zabývají u dodavatele zpracováním osobních údajů, pořizování záznamů, které umožní určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
 
1.8 V souvislosti s poskytováním nabídky zboží dodavatelem kupujícímu může docházet k ukládání souborů tzv. cookies do úložiště počítače či jiného elektronického zařízení kupujícího s čímž kupující souhlasí. Pokud je technicky možné, aby byla kupní smlouva realizována i bez uložení tzv. cookies do počítače či jiného zařízení kupujícího, je kupující oprávněn svůj souhlas odvolat. V případě, že by bez uložení tzv. cookies do počítače nebo jiného elektronického zařízení kupujícího nebylo možné kupní smlouvu realizovat, je dodavatel oprávněn v případě odvolání souhlasu plnění kupní smlouvy pozastavit nebo odepřít.
 
1.9 Kupující bere na vědomí, že v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR má právo:
a) požadovat po dodavateli informaci, jaké osobní údaje kupujícího zpracovává;
b) požadovat po dodavateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
c) vyžádat si u dodavatele přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
d) požadovat po dodavateli výmaz těchto osobních údajů;
e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na dodavatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
f) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.
 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).